STUDIA DOKTORANCKIEZarządzeniem R-49/2009 Rektora Politechniki Radomskiej, prof. dra hab. inż. Mirosława Lufta, utworzone zostały od roku akademickiego 2009/2010 w Wydziale Mechanicznym PRad. studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn oraz mechanika.

Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra (lub równorzędny). Wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniom środowiska na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną oraz stanowią realizację postanowień Unii Europejskiej dotyczących tworzenia trójstopniowego systemu edukacyjnego. Studia mają na celu umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania i pomyślnej obrony pracy doktorskiej oraz stanowią podstawę do dalszego samodzielnego prowadzenia pracy naukowej, dydaktycznej, doświadczalnej, czy też projektowej w dziedzinie nauk technicznych. W czasie czteroletnich studiów doktorant zdobywa zaawansowaną wiedzę dotyczącą metod analitycznych, numerycznych i doświadczalnych stosowanych w mechanice oraz budowie i eksploatacji maszyn, uczestniczy w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, prowadzi badania naukowe, uczestniczy w seminariach i konferencjach naukowych, przygotowuje referaty i artykuły oraz pisze pracę doktorską pod kierunkiem promotora.

Wydział Mechaniczny jest pierwszym wydziałem UTH Rad., w którym utworzono studia doktoranckie. Mogą być one tworzone w jednostkach organizacyjnych uczelni posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w różnych dyscyplinach tej samej dziedziny nauki. Wydział Mechaniczny spełnia niezależnie oba te warunki - posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinach budowa i eksploatacja maszyn (od 22 lutego 1993 r.) oraz mechanika (od 22 grudnia 2008 r.), a także uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn (od 23 lutego 2009 r.).


Tematyka prac doktorskich uczestników Studiów Doktoranckich związana jest z działalnością naukową Wydziału Mechanicznego PR. Potencjalnymi opiekunami naukowymi i promotorami mogą być samodzielni pracownicy Wydziału Mechanicznego (oprócz Katedry Fizyki).


Odpłatność za jeden semestr studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2013/2014 wynosi 2500 zł. Studia stacjonarne są zwolnione z opłat.


Kierownik studiów doktoranckich:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kosma, tel. (0-48) 361 7600
mail: dziekan.wm@uthrad.pl , zbigniew.kosma@uthrad.pl

Kierownik Dziekanatu Wydziału Mechanicznego:
mgr Elżbieta Kocun, tel. (0-48) 361 7688
mail: elzbieta.kocun@uthrad.pl

Dokumenty do pobrania:

Regulamin studiów
Regulamin studiów - dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2012/2013
Warunki i tryb rekrutacji w roku akademickim 2015/2016
Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia doktoranckie w Uniwersytecie Technologiczno- Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w roku akademickim 2015/2016.
Zasady pobierania opłat
Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich
ZARZĄDZENIE R-69/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz tryb przyznawania ich zwiększenia z dotacji projakościowej doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
ZARZĄDZENIE R-70/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: wysokości stypendium doktoranckiego oraz wysokości zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich.
Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich
Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich - przewody otwarte przed rokiem akademickim 2013/2014
Zasady finansowania kosztów przewodów doktorskich uczestników studiów doktoranckich

Zajęcia dydaktyczne:

Plany zajęć w semestrze zimowym (rok akademicki 2015-2016):
Semestr 2
Semestr 4
Semestr 6
Plany studiów - stacjonarne/niestacjonarne
Plany studiów - stacjonarne - od roku akademickiego 2015/2016
Plany studiów - niestacjonarne - od roku akademickiego 2015/2016
Przedmioty fakultatywne

Pliki do pobrania:

Indywidualny ramowy program studiów
Indywidualny semestralny program zajęć
Sprawozdanie z postępów w pracy naukowej
Ocena realizacji zajęć dydaktycznych
Oświadczenie opiekuna naukowego
Oświadczenie pomocniczego opiekuna naukowego

© Copyright 2016, Wydział Mechaniczny UTH Rad.