Posiedzenie Rady Programowej Wydziału Mechanicznego


W dniu 8 października 2013 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Programowej Wydziału Mechanicznego UTH Rad. Ze strony samorząd oraz przedsiębiorców regionu radomskiego, w spotkaniu uczestniczyli:

1. Andrzej Kosztowniak – Prezydent miasta Radomia,
2. Andrzej Stanikowski – Prezes Zarządu ITM Poland Sp. z o.o.,
3. Andrzej Strzelczyk – Prezes Zarządu PMP Poland Sp. z o.o.,
4. Jan Stańczyk – Właściciel P.P.H. RADMOT Jan Stańczyk,
5. Zbigniew Grudzień – Kierownik Departamentu Inżynieringu Mechanicznego DÜRR Polska Sp. z o.o.,
6. Tomasz Nita – Prezes Zarządu Fabryki Broni „Łucznik” - Radom Sp. z.o.o.
7. Katarzyna Owczarek – Prezes Zarządu „As” Sp. z.o.o.
8. Dariusz Kupidura – Prezes Zarządu TECHMATIC S.A.

W spotkaniu wzięły też udział władze Wydziału oraz członkowie Rady – profesorowie Wydziału Mechanicznego. Gośćmi spotkania byli ponadto: prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik, Rektor UTH w Radomiu; Krzysztof Ferensztajn – Wiceprezydent miasta Radomia; prof. dr hab. inż. Wincenty Lotko – profesor WM, były Rektor Uczelni.

Dyskutowano nad opracowanymi misją oraz strategią rozwoju Wydziału ukierunkowaną na potrzeby lokalnego przemysłu oraz rynku pracy. Sformułowano działania na rzecz rozwoju współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie usług, badań i dydaktyki. Podjęto szereg ustaleń dotyczących doskonalenia procesu dydaktycznego, w tym dalszego rozwoju programu staży i praktyk studenckich, a także realizacji prac dyplomowych inspirowanych potrzebami przedsiębiorców – przyszłych pracodawców dyplomantów. Zwrócono uwagę na potrzebę kształtowania zarówno umiejętności twardych (wiedzy inżynierskiej) absolwentów jak i umiejętności miękkich (komunikatywność, znajomość zasad etyki i dyplomacji w biznesie, dobrą organizację pracy w zespole, a także samodzielność, kreatywność i innowacyjność oraz zaangażowanie w proces permanentnego uczenia się). Mówiono o promocji Wydziału Mechanicznego w środowisku pracodawców, społeczności regionu radomskiego i w szkołach od poziomu gimnazjów poprzez licea i technika. Zadeklarowano wspieranie inicjatyw popularyzujących kształcenie o profilu technicznym na poziomie szkół średnich, w tym inicjatyw zmierzających do wskrzeszenia technikum mechanicznego w Radomiu. Przedsiębiorcy będą wspierać władze Wydziału w zakresie rozwoju bazy materialnej, a także realizacji procesu dydaktycznego poprzez wykłady specjalistyczne, staże i praktyki, wycieczki i zajęcia wyjazdowe w zakładach pracy, a także poprzez program zatrudniania absolwentów Wydziału.

Miłe były słowa przedstawicieli firm o dobrym przygotowaniu zawodowym absolwentów Wydziału Mechanicznego. Kadra inżynierska tych firm składa się w dużej części właśnie z absolwentów Wydziału Mechanicznego. Istnieje duże i ciągle rosnące zapotrzebowanie na dobrze wykształconych inżynierów, na których czeka przemysł regionu radomskiego.

Prof. dr hab. inż. Wojciech Blajer
Dziekan Wydziału MechanicznegoWszystkie newsy© Copyright 2016, Wydział Mechaniczny UTH Rad.